โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

———————————————————————————-

   สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ        งานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมคณะกรรมการต่างๆของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่างๆของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ โดยให้มี

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ

  • ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

๑.๑ งานเลขานุการคณะผู้บริหาร

๑.๒ งานเลขานุการประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบจ.

๑.๓ งานกำหนดแผนงานนโยบาย

๑.๔ งานเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงาน

๑.๕ งานแม่บ้านและบริการ

                  ๒. ฝ่ายกิจการสภา

                                ๒.๑ งานส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๒.๒ งานสิทธิและสวัสดิการของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๒.๓ งานโครงการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือชาวบ้าน

๒.๔ งานพัสดุ

๒.๕ งานแผนงานและงบประมาณ

๒.๖ งานธุรการ        

                   ๓. ฝ่ายการประชุม

๓.๑ งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

๓.๒ งานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามมติสภาฯ

และคณะกรรมการประจำสภา

๓.๓ งานเลขานุการประธานสภา/รองประธาน สภา อบจ

                    ๔. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                                ๔.๑ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๒ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

๔.๓ งานรายงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองท้องถิ่นตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๔.๔ งานโครงการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการสนับสนุนต่อต้านยาเสพติด

๔.๕ งานสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นๆ      ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.๖ งานรายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่

๔.๗ งานจัดทำแผนปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประจำปี

๔.๘ งานบริหารจัดการจัดการทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Copyright © 2022. All rights reserved.