โครงการฝึกอบรมวิทยากรสร้างเครือข่าย ภาคประชาชน CYBER VACCINE พลังแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 2 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรสร้างเครือข่าย ภาคประชาชน CYBER VACCINE พลังแผ่นดินจังหวัดชลบุรี เพื่อฝึกอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชน และนำไปสร้างเครือข่ายในระดับอื่นๆ ให้เกิดความตระหนักรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงและปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สร้างกระบวนการเครือข่ายการมีส่วนร่วมฯ และการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพทางเทคโนโลยี และขยายความรู้สู่ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 224 คน ประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนฯ จำนวน 142 คน คณะวิทยากร และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 30 คน แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่

Copyright © 2022. All rights reserved.