ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนด 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 จึงประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 มีกำหนด 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Copyright © 2022. All rights reserved.