ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 จึงให้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2566

 

(นายเดชา  จันทร์เล็ก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

Copyright © 2022. All rights reserved.