ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565

ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติดังกล่าวแล้ว มีมติดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบจ.ชลบุรี ตราเป็นข้อบัญญัติได้

2. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบจ.ชลบุรี

3. อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบจ.ชลบุรี จำนวน 2 เรื่อง

4. อนุมัติการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5. อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการกันเงิน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบจ.ชลบุรี

6. อนุมัติการกันเงิน เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี)

7. อนุมัติการกันเงินตามร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8. ให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ในการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

9. ให้ความเห็นชอบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอใช้พื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) บริเวณทางเข้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี

Copyright © 2022. All rights reserved.